kapat× Destek
Net yapı Nilüfer Bahçesi sitesi Kat Malikleri genel kurulu, sitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçen Genel kurulda Başkan Sadi Toygar oy birliği ile güven oyu alarak yeni dönem için yetki alarak göreve başladı.
KAT MALİKLERİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NET YAPI NİLÜFER SİTESİ YÖNETİMİ

22.08.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere.2021 Tarihinde, saat 10.00‘da sitemiz sosyal tesisinde toplanıldı.

Toplam  ve hazirunda; belirlenen 40 kat malikinden  15 kat malikinin asaleten, 13  kat malikinin vekâleten toplam 28 kat malikinin hazır bulunduğu ve toplantının açılmasında yeterli sayıya ulaşıldığı  tespit edildi.

1-Kat Malikleri Kurulu yönetim kurulu başkanı Sadi TOYGAR tarafından açıldı.

Açılışa müteakip genel kurul toplantısını yürütmek üzere bir divan başkanı, bir divan kâtibi ve bir oy sayım memuru görevlendirilmesi için önerge istendi. Yapılan önerge doğrultusunda yapılan açık oylama neticesi Divan Başkanlığına …Fatih TOY Divan kâtipliğine Muhammet KELEŞ ve Sayman Memurluğuna Cihan ÖZBALCI oybirliği ile seçildi.

Seçilen divan heyeti divanı oluşturmak üzere davet edildi. Divan başkanı söz alarak bu toplantı öncesi ve toplantı sırasında şu ana kadar yapılan hazırlıkları incelediğini, genel kurulun yapılmasında hukuki bir engel bulunmadığını ve kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti. Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. başka öneri veren ve söz alan olmadı.

2-Divan Başkanı tarafından toplantı mahallinde yapılan görüşmeleri tutanak olarak belirlemek ve toplantı tutanağını genel kurul adına düzenlemek ve imza altına almak yetkisi  ile divan heyetine oy birliği ile verildi.

3-Gündem maddeleri okundu. Öneri veren olmadı.

4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okumasına geçildi. 2020-2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Sadi TOYGAR tarafından okundu. Yapılan iş ve işlemeler hakkında detaylı bilgi verildi.

2021 yılı Denetim Kurulu Raporu Fatih TOY tarafından okundu. Harcamaların usulüne uygun yapıldığı belirtildi.

5- Divan başkanı tarafından her bir rapor ve mali tablolar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar ve hesaplar hakkında söz alan olmadı Tüm görüşmelerden sonra yönetim kurulu raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

Denetim raporu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim ve Denetim kurulunun ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

6-  Yönetim Kurulu başkanına siteyi temsil eden konularda (vergi dairesi, SGK, Elektrik, Su, Telekom vb. Kamum ve Özel Kurum ve Kurumlarda) tek başına imza yetkisi verilmesi konusuna geçildi. Oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

7- Gelecek Dönem Bütçesi  (2021 yılı İşletme Projesi)  genel kurulda onaylanması maddesi iptal edildi. Yeni dönemde seçilecek MYK’ ya bütçe yapması ve uygulamaya koyması için oy birliği ile yetki verildi.

8- Demirbaş ve Yatırım bütçesi konusuna geçildi. Bilgilendirme yapıldı. Genel kurulun onayına sunuldu. Bağımsız Bölüm başına 1.200,00 TL paranın iki (2) eşit  taksitte toplanmasına oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Yapılacak yatırım harcamaları için 3’ er teklif alınması ve maliklere anket yolu ile bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun görev süresinin 2 yıla çıkarılması maddesine geçildi. Genel kurulun oyuna sunuldu. oybirliği ile kabul edilmedi. Görev süresi 1 yıl olarak seçildi. 01.08.2021-31.07.2022 yılı için devam kararı verildi.

 

10-Yeni dönemde görev alacak yeni yönetici ve denetçi seçimine geçildi. Tek öneri sunuldu; sunulan öneriye göre;

 

ASİL YÖNETİM KURULU

SADİ TOYGAR                   Yönetim Kurulu Başkanı

ÖMER AKYASAN              Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

CEBRAİL ÖZEN                  Yönetim Kurulu Üyesi

 

ASİL DENETİM KURULU

TÜLİN KURU                      Denetim Kurulu Başkanı

YAVUZ  KAPTAN              Denetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA AKDAĞ          Denetim Kurulu Üyesi

 

YEDEK YÖNETİM KURULU

EROL HEREKELİ

HALİL ALTAN

MUHAMMED KELEŞ

YEDEK DENETİM KURULU

EMRE KARTAL

MUSA UÇAR

RIZA TEPE

Önerildi, itirazı olan olmadı oylamaya geçildi. site yönetim kurulu asil ve yedekleri oybirliği ile kabul edildi.

Önerildi, itirazı olan olmadı oylamaya geçildi. Site denetim kurulu asil ve yedekleri oybirliği ile kabul edildi. Site Yönetim kurulu imza yetkisi müşterek olarak En az iki imza ile atılması konusu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Buna göre siteyi ilgilendiren kararlarda Yönetim kurulu Başkan ve üyelerinden en az ikisinin imzası yeterli olduğu oy birliği ile kabul edildi.

11. Önerilere Geçildi.

a. Site aidatlarının arsa payı oranında dağıtılması için öneri yapıldı.

Talep yapan: Cebrail ÖZEN

b. Sitenin ortak alanları bakım, onarım, demirbaş ihtiyaçları, yapılacak ilaveler için yatırım bütçesi oluşturulması talebi yapılmıştır. Bir yıl için toplam iki eşit taksitte 1.200 TL öneri sunulmuş olup kabul edilmiştir.

Talep yapan : Ömer AKYASAN

c. Site yönetim kurulunun yönetim planını incelemesi, değiştirmesi, ilave maddeler eklemesi, bu maddeler ışığında site menfeatleri korumak adına hukuksal yollara başvuru yapması, site inşaattını yapan mütahit firma, tedarikçi firmalar ile görüşmeler yaptırımlar adına işlem yapması için yetki verilmesi adına önerge verildi.

Talep yapan: Mustafa AKDAĞ

d. Sitenin genel ortak alanlarının temizlik, bakım kontrolü için bir görevli olması, gece güvenliğinin işten çıkarılması için öneri yapıldı.

Talep yapan : Rıza TEPE

e. Site yaşam klavuzu oluşturulması için öneri verildi.

Talep yapan: Zeynep Cansu ERDOĞAN

f. Havuz ,spor salonu gibi site ortak alanlarında özel eşyaların bırakılmaması için öneri yapıldı.

Talep yapan: Zeynep Cansu ERDOĞAN

g. Güvenlik görevlisinin 18:00 ‘dan sonra giriş- çıkış kontrolü etmesi, siteye gelen misafir, kuryelerin telefonla daire sakinlerine ulaşarak bilgilendirme yapılarak site içine onay dahilinde alınması önerisi yapılması.

Talep yapan: Zeynep Cansu ERDOĞAN

h. Daire içi ses izalasyonlarının kötü olmasından kaynaklı olarak, mütahit firmayla görüşerek çözüm sağlaması için öneri yapıldı.

Talep yapan: Zeynep Cansu ERDOĞAN

ı. Ortak alanlarında yer alan elektrik sayaçlarının tek zamanlı olarak değiştirilmesi içim öneri yapıldı.

Talep yapan: Yasin KARABAŞ

İ. Ticari bölüm olarak görünen BİM mağazasından aidat alınması ile ilgili öneri yapıldı.

Talep yapan: Yasin KARABAŞ

j. Sitenin genel ortak alanlarının temizlik, bakım kontrolü için ve gece güvenliği için dış firmalardan hizmet alınması.

Talep yapan: Yasin KARABAŞ

k. Yağmursuyu, sulama sistemleri ve havuz ile ilgili eksiklerin mütahit firma tarafından yapılması için öneri yapıldı.

Talep yapan: Emre KARTAL

l. A blokta meydana gelen trafo hasarı için BİM mağazasına rücu yapılması için öneri verildi.

Talep yapan: Emre KARTAL

Divan başkanı, genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattığını,

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde iki nüsha olarak düzenlendi ve genel kurula okunarak,  imza altına alındı. Okunan toplantı tutanağına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. İmzalanan tutanak ve ekleri (İki Takım) seçilen yönetim kuruluna teslim edildi.

22.08.2021   

DİVAN BAŞKANI                                  DİVAN KATİPİ                          SAYMAN

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.