kapat× Destek
Net yapı Nilüfer Bahçesi sitesi 49 Maddelik Yönetim planı
SİTE YÖNETİM PLANI

NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ  YÖNETİM PLANI

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1 – KONU  

İstanbul İli, Çekmeköy ilçesi, Alemdar Adalı ’da kain ve tapuda 185 ada F22D25B2B Pafta 16 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine, tasdikli projesi ve vaziyet planına göre inşa edilecek ve kat mülkiyetine çevrilecek olan, 42 adet bağımsız bölüm (2 Blok yapı olup A blokta zemin + 4 kattan oluşmakta, B blok zemin + 5 katta oluşmaktadır. A ve B blok isimleriyle anılmakta ve her bloğun 1 girişi bulunmaktadır. A blok 4 dubleks + 12daire +2 dükkan olarak toplam 18 bağımsız bölüm, B blok 4 dubleks + 20 daire toplam 24 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Toplam 2 blok yapıda 8 dubleks, 32 daire, 2 dükkan olarak toplam 42 bağımsız bölüm bulunmaktadır.) Aşağıda 4. maddede gösterilen ana taşınmaz ve bunun üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin tamamından oluşan Net Yapı Nilüfer Bahçesi Sitesi (bundan sonra ​NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ” olarak anılacaktır), yönetimine ilişkin kuralların belirlenmesi, işbu Yönetim Planının konusunu teşkil etmektedir.

Müşterek malikler, işbu Yönetim Planının, kat mülkiyeti ilişkisinin ilk aşaması olan kat irtifakı tesisi istemiyle birlikte, Kat Mülkiyeti Kanununun 14. maddesi uyarınca Çekmeköy Tapu Sicil Müdürlüğü’ne verilmesi konusunda anlaşmışlardır. 

MADDE 2 – AMAÇ 

Bu Yönetim Planının amacı, 1. maddede sözü edilen ​NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ” Sitesi’nde yer alan yapı, ticaret alanları ve sosyal tesisler üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerini düzenlemek, yönetim esaslarını belirlemek ve bu yönetimden doğabilecek sorunların çözümüne ilişkin kuralları koymak, kat mülkiyeti kurulması aşamasından başlayarak, kat maliklerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla veya herhangi bir nedenle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf ya da dâhil olanların yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak ana taşınmazın tamamında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir sosyal yaşam düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır.

Bu Yönetim Planı aynı zamanda, Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri gereğince yapılmış bir sözleşme hükmündedir ve tüm kat maliklerini ve haleflerini bağlar. Uygulamada öncelik yönetim planında olup açıklanmamış hususlarda sırasıyla Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili kanunlar uygulanır.

MADDE 3 – KAPSAM

İşbu Yönetim Planının kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir: 

 Yer Bakımından Kapsamı: 

İşbu Yönetim Planının hükümleri, yukarıda birinci maddede yazılı ana taşınmazın sınırları içinde kalan arazi ile bunun üstünde ve altında meydana getirilmiş bina ve tesisleri, ana taşınmazın tamamına veya bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz, eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri, bu nitelikte olmasa bile ana taşınmazda bulunan veya bulundurulan diğer eşya ve malları kapsar. 

 Kişi Bakımından Kapsamı: 

İşbu Yönetim Planı’nın hükümleri, ana taşınmazda bağımsız bölüm maliki (kat maliki yahut kat irtifakı sahibi) olan kişilerle, bunlara bağımlı olarak ana taşınmazda, bağımsız bölümlerde, eklentilerde ve ortak yerlerde bulunan ve bunlardan herhangi bir suretle yararlanan kişileri, intifa hakkı, kira hakkı veya başka bir hukuki sebebe dayanarak ana taşınmaza tasarruf eden ve sahip bulunan kişileri ve bunlara tâbi olarak bu hakları kullananları; yukarıda sayılan yerlerde hizmet, istisna, vekâlet gibi bir ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunan kişileri ve bunların işçi, müstahdem ve diğer görevlilerini; ana taşınmazın tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız bölümler üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar. 

Karşılıklı İlişkiler Bakımından Kapsamı:

İşbu Yönetim Planı, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek ana taşınmaz üzerinde, bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meyanda ana taşınmazın tamamından, bağımsız bölümler ve eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, korunmasından, bakım ve onarımından doğacak her türlü ilişkiyi; ana taşınmaz, bağımsız bölümler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri, kat irtifakı ve diğer ayni hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak ana taşınmazda kiracı ve diğer her ne nam altında olursa olsun oturan veya bu yerlerde bulunan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar. 

 ​MADDE 4 – TANIMLAR

Bu Yönetim Planının uygulanması ve yorumunda Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan terim ve tanımlara başvurulmak gerektiğinde, aşağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı kurallar göz önünde tutulur:

ANA TAŞINMAZ terimi, kat mülkiyetine konu olan, İstanbul İli, Çekmeköy ilçesi, Alemdar Adalı ’da kain ve tapuda 185 ada F22D25B2B Pafta 16 parselde oluşturan taşınmazın tamamını ifade eder.

ANA YAPI terimi, ana taşınmazda bulunan bütün bağımsız bölümler ile bağımsız bölümlerde, eklentilerinde ve ortak yerlerde yer üstü ve yeraltında yapılmış bütün yapı, blok ve tesisleri içerecek biçimde bir bütünü ifade eder.

BLOK YAPI terimi, ana taşınmazda bulunan ve aynı temel üzerine inşa edilmiş, birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıları ifade eder. 

BAĞIMSIZ BÖLÜM terimi, ana taşınmazın sınırları içinde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca Tapu Müdürlüğü’ne verilecek projesine göre, inşa edilmekte olan ve aşağıda nitelikleri belirlenmiş olan her biri, ayrı ayrı ve başlı başına bir bütün olarak kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerin her birini ifade eder.

Bir ayrım yapılmaksızın, sadece “Bağımsız Bölüm” ifadesinin kullanıldığı yerlerde, bu terimin, yukarıda tanımlanan bağımsız bölümle birlikte, Kat Mülkiyeti Kanununun 16. maddesi gereğince, bu yönetim planının ilgili maddesi ile bağımsız bölümün müstakil ve münhasır kullanımına tahsis edilen alanlar ile yine bağımsız bölüme bağlı eklentilerini de kapsamak üzere kullanıldığı kabul edilir. 

EKLENTİ terimi, vaziyet planı ve projeye göre, bağımsız bölümlere bitişik veya ayrı, tahsisli, açık veya kapalı yer, alan, yapı, tesis ve benzeri mekân ve şeyleri ifade eder. 

TAHSİSLİ ALAN terimi, Kat Mülkiyeti Kanununun 16. maddesi gereğince, bir bağımsız bölümün müstakil ve münhasır kullanımına tahsis edilen alanları ifade eder.

ORTAK YERLER ​terimi, vaziyet planı, proje ve bu yönetim planında ana taşınmaz ve bütün sitede ortak yer olarak belirlenmiş alan, yapı ve tesisler ile bu surette belirlenmiş olmasa bile, niteliği gereği yahut koruma, yararlanma veya birlikte kullanma yönlerinden ortak yer ve şey sayılacak, mekân, tesis, yapı ile eklenti, bahçe ve sair şeyleri ifade eder.

SİTE ​terimi, bu yönetim planı ile birlikte yönetimi amaçlanan ve birinci maddede tapu kaydı yazılı bulunan ana taşınmazda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy ilçesi, Alemdar Adalı ’da kâin ve aşağıda tapu kayıtları yazılı 2 adet Blok yapıdan ve bunların ortak yerleri ile spor alanları ve kapalı havuzdan oluşan ve ​NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ” adı verilen Site’yi ifade eder. Bu yönetim planı sadece ​SİTE deyiminin kullanılması ile “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ​ ifade edilmiş olacaktır.

MADDE 5 – UYGULAMA ÖNCELİĞİ 

İşbu Yönetim Planının hükümleri, ana taşınmazda ve sitede, kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve uyuşmazlıklarda, mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallardan ​önce gelir ve birinci derecede öncelikli ​olarak uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, ​açıkça emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesinin 2. fıkrası ile aynı Kanunun 9. maddesinin uygulanmasında da geçerlidir.

Yine aynı kanunun 16. Maddesinin 2. Fıkrası gereği detaylıca işbu Yönetim Planının 47. Maddesinde düzenmiş olan ortak yerlerin kullanımı ve ortak giderlere katlanma yükümlülüğündeki ​A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın statüsüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla diğer ortak yerlerin kullanımı ve ortak giderlere katlanmak yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanır. 

BÖLÜM II

ORTAK YERLER VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

MADDE 6 – ANA TAŞINMAZDAKİ VE BLOK YAPILARDAKİ ORTAK YERLER

a) BLOK YAPILARDAKİ ORTAK YERLER

Her bir Blok Yapıda bulunan bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, girişler, kapı otomatı ve kamera sistemi, merdivenler, sahanlıklar ve koridorlar ile bu bölüm aydınlatmaları ve bakımları, korkuluklar, çatılar, ortak duvarlar, asansör, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı gibi ücretli veya ücretsiz ortak kullanıma yönelik her türlü tesis edilmiş veya edilecek tesisat ile her bir blok yapıda bulunan bağımsız bölümlerce birlikte kullanım zorunluluğu bulunan diğer yer ve şeyler, Blok Yapı’nın ortak yerlerini teşkil etmektedir.

         b) ANA TAŞINMAZDAKİ ORTAK YERLER  

Ana Taşınmazda bulunan Ana Yapıların dışındaki ana ve ara yollar, tüm otoparklar(ayrıca aşağıdaki maddelerde özel olarak açılmıştır.) ve umumun istifadesine bırakılmış genel girişler, yeşil alan, kapalı havuz, sauna, çocuk parkı, oturma alanları, spor sahası, genel aydınlatma, kapalı devre kamera güvenlik sistemi, güvenlik kulübesi, (Bahçe aydınlatmaları, Bina giriş, merdiven, sahanlık ve koridorları ile asansör v.b. Genel mahalleri besleyecek şekilde) ve benzeri gibi sitede bulunan bütün bağımsız bölümlerin birlikte kullanım zorunluluğu bulunan yerler ve şeyler. 

Ayrıca Elektrik, Su, Otomatik Sulama, Doğalgaz, Kanalizasyon, yağmur suyu, yer altı ve yer üstü ana hatları da ortak şeyler olup ortak yerler gibidir. 

Yapımcı firma NET YAPI GAYRIMENKUL İNŞAAT DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (bundan sonra “NET YAPI” olarak anılacaktır) 

MADDE 7 – ORTAK YERLERİN PEYZAJI 

 Tüm Site’nin tamamının peyzaj ve çevre düzenlemesi SİTE YÖNETİM KURULU  tarafından yapılacaktır. 

 BÖLÜM III

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

I. KISIM

HAKLAR

MADDE 8 – HAK SAHİBİ

Ana Taşınmaz üzerinde kurulacak kat mülkiyetinin malikleri, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki sayfasına kat maliki olarak tescil edilmiş kişilerdir. Kat mülkiyeti kuruluncaya kadar kat irtifakı sahipleri kat maliki sayılırlar. Kat irtifakına ilişkin yasal hükümler her halde saklıdır. 

Bir bağımsız bölümün maliki tüzel kişi ise, kat mülkiyeti ilişkisinden doğan hak ve yetkiler, tüzel kişinin yetkili yönetim organınca kullanılır. 

Bir bağımsız bölüm üzerinde bağımsız bölümün, tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa, bu hakkın devamı süresince kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler, intifa veya sükna hakkı sahibince kullanılır. Ancak, Medeni Kanunun çıplak mülkiyet sahibinin korunması hakkındaki hükümleri de saklıdır. 

MADDE 9 – HAKLARIN GENEL İÇERİĞİ

Bağımsız bölüm malikleri, kendilerine ait bağımsız bölümlerde ve münhasıran yararlanmasına tahsis edilen bahçe, teras veya eklentilerde, kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile Medeni Kanunun ve diğer mevzuatın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölüm malikleri, bütün blok, Ana Taşınmaz ve Sitedeki ortak yerler ve şeyler üzerinde, arsa payları oranında, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanma bakımından malikler arsa paylarına bakılmaksızın eşit haklara sahiptirler. Ancak, bu alanlara ilişkin olarak alınacak kararlarda Kat Mülkiyeti Kanunun ön gördüğü genel kurallar ve bu Yönetim Planı ile belirlenen kurallar uygulanacaktır. ​Bu kural, ​Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen sözleşme hükmünde olmak üzere kabul edilmiştir.

MADDE 10 – BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANILMASI 

Bağımsız bölümün maliki, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun özel hükümlerine, bu yönetim planında yer alan kurallara ve kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya, yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye,  kiralamaya, bedelli yada bedelsiz olarak devretmeye, bakım ve gider paylarını ödemek koşulu ile boş tutmaya yetkilidir. 

MADDE 11– ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler.

Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye, bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak  yararlanmayı engelleyici   davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

Site Yönetimi, ortak yerlerin kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmaya, gereken kuralları koymaya, bu kuralları günün ihtiyaçlarına göre, kamu düzenine ve sosyal yaşama mugayir olmamak kaydıyla, değiştirerek düzenlemeye yetkilidir. 

MADDE 12 – HUKUKİ TASARRUFLAR

Bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölüm üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni hak devrini veya tesisini sağlayacak her türlü hukuki işlemde bulunabilir. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyetin devri sonucunu doğuracak tasarruflarla, intifa ve sükna hakkı tesisi için yapılacak tasarruflarda, ortak yerlere ilişkin hak ve yetkilerin, devreden veya hakkı tesis edende kalmasını öngören şartlar konamaz. 

MADDE 13 – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN İSTENEMEMESİ

Ana Taşınmazın üzerinde kurulu kat irtifakının herhangi bir nedenle son bulması nedeniyle Ana Taşınmazın mülkiyetinin müşterek mülkiyete dönüşmesi durumunda dahi bu sözleşme ile amaçlanan bağımsız bölümler halinde kullanma durumunun kısmen dahi devam etmesi halinde, ortaklığın giderilmesi istenemez. 

MADDE 14- YÖNETİME KATILMA

Bağımsız bölüm maliki, Ana Taşınmazın ve Sitenin yönetimine katılma hakkına sahiptir. Bağımsız bölüm üzerinde intifa veya sükna hakkı tesis edilmiş ise yönetime katılma hakkı, sükna veya intifa hakkı devam ettiği sürece bu hakka sahip olan kimseye geçer. Bununla birlikte ana taşınmazda sürekli veya temelli olarak kalması melhuz önemli tesisat ve değişiklik yapılacaksa, bunlarla ilgili yönetim işlemlerine çıplak mülkiyet hakkı sahibi katılır.

Kiracıların bağımsız bölüm adına yönetime katılması için, bağımsız bölüm malikinin açıkça yetki vermesi gerekir. Böyle bir yetki verilmemişse kiracı, kat malikleri kurulu toplantısına kabul edilmez. Bu hüküm, kiracıların, bağımsız bölümlerle, ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek ve şikâyetlerini doğrudan doğruya Yönetici veya Site yönetimine bildirmelerine ve sonucu hakkında bilgi istemelerine engel değildir.

2. KISIM  

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 15 – GENEL KURAL

Bağımsız bölüm maliki, genel hükümlerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve bu Yönetim Planı’nda gösterilen kurallar, borçlar ve yükümlülüklerle ve ​yönetim planında düzenlenen şekliyle istisna ve muafiyet kapsamında ​sınırlı mülkiyet hakkına sahiptir.  A Blok 17 numaralı bağımsız bölüm maliki ile A Blok 18 numaralı bağımsız bölüm maliki yönetim planında düzenlenen aidatlar, site giderleri, ortak giderler ve her ne ad veya nam adı altında rücu edilemeyecek istisna kapsamında olacaktır. A Blok 17 numaralı bağımsız bölüm ile A Blok 18 numaralı bağımsız bölüm malikleri yönetim planında belirlenen siteye ilişkin olmak üzere ortak gider, zorunlu gider, veya her ne ad ve nam adı altında düzenlenmiş giderlere katlanmak zorunda değildir. A Blok 17 numaralı bağımsız bölüm ile A Blok 18 numaralı bağımsız bölüm maliklerinden hiçbir şekilde site giderlerine ilişkin olmak üzere her ne ad veya nam adı altında giderlere katılması veya katlanması beklenemez. Özellikle belirtilen bağımsız bölüm maliklerinden hiçbir şekilde borç veya yükümlülüklere katlanması beklenemez veya site yönetimi tarafından her iki bağımsız bölüm maliklerine karşı hukuki takip yapılamaz. 

Bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölüm gerekse eklenti ve münhasıran tahsis edilmiş alanlar veya ortak yerleri kullanırken, bu sınırlamalar ve yükümlülüklere kesin olarak uymaya ve ana taşınmazdaki ve sitedeki bütün tasarruflarında doğruluk ve güven ilkesine titizlikle riayet etmeye mecburdurlar.

MADDE 16 – YÜKÜMLÜ VE SORUMLU KİŞİLER 

Kanundan ve Yönetim Planı’ndan doğan borç ve yükümlülüklerin, asıl yükümlü ve sorumlusu yönetim planında belirtilen istisna ve muafiyet kapsamı dışındaki bağımsız bölüm malikleridir. Bununla birlikte, bağımsız bölümlerde kiracı, sükna veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer bir sebeple bağımsız bölümde devamlı olarak oturan ve yararlanan kişiler de kat mülkiyeti ile birlikte, borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludurlar.

Ana Taşınmazda, bağımsız bölümlerde veya Site ve ortak yerlerde, hizmet, istisna, vekâlet türünden herhangi bir ilişki nedeni ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da, kanun veya bu yönetim planı hükümleriyle belirlenmiş olan emir ve yasaklara uymaya mecburdurlar.

MADDE 17 – ANA TAŞINMAZ VE SİTE İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Bağımsız bölüm malikleri ve bağımsız bölümden daimi yararlananlar, Ana Taşınmaz ve Sitenin, çağdaş yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluşturulmuş mimari ve doğal karakterini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdürler. Bu konuda fikir ve sanat eserlerini korumaya ilişkin mevzuat ve imar mevzuatının yanında her bir Kat Malikinin (veya Kat İrtifakı Sahibinin) de sitenin mimari özelliklerinin korunmasına ilişkin talep hakları bu sözleşme ile korunmaktadır. Bağımsız bölüm malikleri, Ana Taşınmaz ve Sitenin, bütün olarak birlikte yaşama koşullarına uygun halde bulunmasını, bu halin devamını ve bunlar için koruma ve bakım işlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karşı sorumludurlar.

Bu borç ve sorumluluğun içine giren başlıca yükümlülükler şunlardır:

Bağımsız bölüm malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse Ana Taşınmaz ve Site ve bunlardaki ortak yerlere ait haklarını kullanırken iyi niyet kuralları, Kanun ve Yönetim Planı’nın emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

Bağımsız bölüm malikleri, Ana Taşınmaz ve Site’nin korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara, kendilerine tabi olarak taşınmazda oturan veya bulunan kişilerin de riayetlerini sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı sorumludurlar.

Bağımsız bölüm malikleri, birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

Ancak bu yükümlülüklerin ​A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkâna uygulanışında ​bu Yönetim Planında düzenlenen hükümler ​çerçevesinde yorumlanması gerekmektedir.

MADDE 18 – BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Yönetim planı madde 15’te belirtilen istisna kapsamında olanlar hariç olmak üzere; Bağımsız bölüm maliki, kendi bağımsız bölümünü kullanırken ve ondan yararlanırken, mülkiyet hakkına ilişkin mevzuattan, Kat Mülkiyeti kanunundan, bu Yönetim Planı’ndan ve Kat Malikleri Kurulu ve Site Kat Malikleri Kurulunca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümüne ilişkin olmak üzere:

a) Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında, yapının mimari görümünü etkilesin etkilemesin hiç bir değişiklik yapamazlar. Bu cümleden olmak üzere, yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak, birleştirmek, görünümünü veya malzemesini değiştirmek, dış duvarları yıkmak, yerini değiştirmek, yeni duvarlar örmek, bacaların yerini değiştirmek, yükseltmek veya alçaltmak, yapının dış kapılarını genişletmek, kapamak, daraltmak, yerlerini değiştirmek, balkon ve çıkmaları yıkmak, genişletmek, veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler gibi burada sayılan veya sayılmayan benzer tüm ameliyeler yasaktır. Koruma amacına yönelik pencere ve balkon demiri, panjur ve benzeri ilavelerin yapılması için Site yönetiminden izin alınarak yapılabilir. Site yönetimi de Sitenin genel mimari özelliklerine (malzeme, renk, form v.b.) uygun estetik tek tip proje uygulanmak kaydıyla izin verebilir. 

a) b) Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümün dış elemanlarında, mevcut olan rengi, karakteri, görünümü değiştirecek veya etkileyecek boya, badana, sıva türünden işlemler de yapamazlar. Bu anlamda yapılacak tüm çalışmalarda NET YAPI GAYRIMENKUL İNŞAAT DEKORASYON

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  .’nin onayını almak gerekir. 

Bahçelerde dikilecek ağaçların ve diğer bitkilerin türleri Site Yönetim kurulunca tesbit edilir. Değişiklik yapılabilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek Site’nin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek ve engelleyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç ve bitki dikilemez. 

ç ) Bağımsız bölümlerde münferiden her türlü anten, uydu anteni kullanımı yasaktır. Anten ihtiyacı çatılarda kurulacak ortak antenle giderilecektir. 

Bir bağımsız bölümün maliki birden çok kişi ise, hakların kullanılması açısından hepsi birlikte hareket etmeye; birlik sağlanamıyorsa, kat mülkiyeti ilişkileri bakımından, kendilerine bir temsilci tayin etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

Bağımsız bölüm malikleri kendi isteği doğrultusunda, Ortak yerlerde ve mahallerde herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.  

Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, hiçbir şey asamaz, yazı yazamazlar. Pano asamazlar, direk ve benzerlerini dikemezler. Kiraya verirken veya satarken bağımsız bölümün sadece 1 (bir) camına 50x70 ebatlı ilan asabilirler. (Bu ilan üzerinde ancak Kiralık veya Satılık ibaresi ile telefon numarası bulunabilir)

Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar. 

Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim ve vb. şeyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar, pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini pencere önlerine bırakamaz veya pencerden atamazlar.

ı) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar.

Kat mülkiyeti (Kat İrtifakı) kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar. 

Mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı, gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile, sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkan, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenler’in büro (doktor, muhasebe, emlak vs. ) için dahi olsa mesken dışında hiçbir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Dükkanlar hariç.

Kurutmak maksadıyla da olsa binanın dış cephesine ve bahçelere çamaşır,halı,kilim v.b. şeyler asılması Site yönetim kurulu alacağı karar ile belirlenir.

             Bağımsız bölümlerde evcil olmayan veya evcil kedi, köpek,tavuk v.b. hayvan bulunduramaz ve besleyemezler.

Bağımsız bölüm malikleri, hiçbir şekilde, çatıya, balkonlara rastgele diğer yerlere münferiden telsiz antenleri, TV antenleri takamazlar, bayrak flama, reklam panosu asamazlar. Ancak binaların uygun yerlerine kat malikleri kurulunda karar alınmak ve geliri site bütçesine aktarılmak kaydıyla giydirme ve sair uygun şekilde reklam alınabilir. Ortak kullanım alanları , çatı yada binaların uygun yerlerine ortak kullanım için yenilenebilir enerji sistemleri kurulabilir.

Radyo, TV müzik aletleriyle benzeri şeyleri diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmeyecek şekilde kullanmaya mecburdurlar. 

Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartmak gibi hareketleri yapmaktan kaçınmak zorundadırlar. 

Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın Tarifesi'nde "Bina içinde fiat zammı" gerektirecek "Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.

ö) Bağımsız bölüm malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun kullananlar, bağımsız bölümlerde munzam elektrik kapasitesini aşacak cihazları, ancak Yönetim Kurulunun izni ile belirteceği şartlar dairesinde kullanma imkanına sahiptirler. 

Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde, meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve gidermesi zorunludur. 

r)    Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar bu yönetim planında, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda öngörülen hak ve mükellefiyetler, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından, bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadırlar. Bağımsız bölüm maliki bağımsız bölümü kiraya verirken varsa emlakçısının bilgilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verir. Kiracısıyla yaptığı kontratının bir nüshasını da Yönetim Kuruluna verir. 

            ​s) Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini, tahsisli mahaller eklentileri, ortak yer ve şeyleri kullanırken, Kanun, Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı ve bu kararlar doğrultusundaki Yönetici talimatlarına, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

 ​ş) Bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını belirleyen bu ve diğer maddelerdeki kurallara, bağımsız bölüm kiracıları, oturma hakkı sahipleri, yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde, herhangi bir sebeple, sürekli olarak bulunanlar dahi uymakla mükelleftir. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, ademi riyate devam eden kiracı, intifa, sükna vesair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

t)         Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri ve diğer kişiler, koku, gürültü, görünüş vesair şekillerde birbirlerini rahatsız etmemekle, pencere, balkon ve kapılardan bir şey dökülmesini, atılmasını, akmamasını veya silkelenmesini önlemekle, Belediye Zabıtası talimatlarına riayetle, gürültü etmemekle, genel olarak Net Yapı Nilüfer Bahçesi  Sitesi ve ana Taşınmaz özel olarak da Blok yapı ile ilgili bütün kararlara ve tedbirlere uymak, gereğinde bu tedbirleri almakla, binada can ve mal emniyetini sağlamak hususunda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamak, yangın, su baskını gibi tehlikeleri önleyecek her türlü tedbiri almak ve alınan tedbirlere uymakla yükümlüdürler. 

u​) Kendi bağımsız bölümleri dahilinde statik projesine aykırı olarak, döşeme ve tavanda, kiriş ve kolonlarda yıkım-kırım yapamazlar, mevcut duvar yıkıp-kıramaz ve ilave duvar öremezler. Blok yapının tümünü ilgilendirebilecek her türlü tesisat değişikliklerinin yapılabilmesi, ancak  ​kat malikleri kurulanda karar alınması ve yapılacak işin binanın statiğine zarar vermemesi halinde mümkündür. Ancak acil durumlarda yönetim kurulunun kararı ile tesisat değişiklikleri yapılabilir.

ü) Kendi bağımsız bölümleri içinde, yeniden inşaat müsaadesi alınması icap ettiren bir değişiklik yapmak isteyen malik , binanın statiğine aykırı olmamak ve yönetim kurulundan izin almak kaydıyla değişiklik yapabilir.Projeye aykırı olmayan ve binanın statiğini etkilemeyecek bağımsız bölüm içi tadilat ve tezyinatlar site yönetimine haber vermek ve site yönetiminin belirleyeceği gün ve saatlere uymak kaydıyla  her zaman yapılabilir.

    v) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, ​kat malikleri kurulunda karar alınmadan blok yapının ortak yerlerinde inşaat, tadilat, tesis, badana, boya yapamaz, ortak yer ve şeyleri onaramaz, onları değiştiremez. Ancak acil durumlarda bu tür işlemler yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.

y) Bağımsız bölüm malikleri Ortak alanlarda odun, kömür,sandık,kutu v.b. her türlü mal ve eşya bırakamaz. Ana girişe, koridorlara, sahanlıklara, merdivenlere ve daire önlerine bisiklet, puset, ayakkabı, veya ayakkabılık, çöp v.b. malzeme ve eşya bırakamaz. 

MADDE 19 -   HAK SAHİBİNE TABİ KİŞİLER

Kat mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile Ana Taşınmaz ve Site ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar, bağımsız bölüm malikine bağlı olarak, bağımsız bölümde bulunan kişilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi, kat malikinin sahip olduğu yetkilerden herhalde fazla olmamak şartıyla aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır.

Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaşayan kan ve sıhrî hısımları, malik tarafından açık ya da örtülü olarak onaylandığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler.

Bağımsız bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar, kira hakkının sağladığı ölçüde, bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler.

Bağımsız bölümden geçici veya sürekli yararlanma yetkisi veren diğer hukuki ilişkilerin tarafı olan kişiler, bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde, kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar.

Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracılarının hizmetçi, yardımcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Bağımsız bölüm maliki, intifa, sükna hakkı sahipleri ile kiracıların konuk ve ziyaretçileri de bu tür ilişkilerin gerektirdiği ölçüde kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. 

Bu yükümlülük, bütün bağımsız bölüm malikleri ile haleflerini bağlayan ve yasayla ve bu Yönetim Planı ile kabul edilmiş bir sözleşme yükümlülüğü olup, bağımsız bölüm malikleri, bu sözleşme yükümlülüğünün bütün sonuçlarına katlanmayı kesin olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Yukarıdaki maddelerde kullanma ve faydalanmaya ilişkin konularla, bu yönetim planı ve kanunda öngörülen hak, borç ve yükümlülükler, bağımsız bölümlerde herhangi bir hakka dayanarak oturan veya yararlananlar tarafından da aynen yerine getirilir ve bunların aykırı davranışlarından bağımsız bölüm malikleri de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

MADDE 20 – YÖNETİM İŞLERİNDEN DOĞAN ÖDEV VE BORÇLAR

Yönetim planında madde 15’te beliritlen istisna kapsamında olanlar hariç olmak üzere; Bağımsız bölüm malikleri, tapu sicilinde ilgili bağımsız bölüm üzerinde hak sahibi oldukları sürece, ana taşınmazın ve bütün Sitenin yönetiminden doğmuş ve doğacak bütün borçlardan, kanunlar ve diğer düzenlemeler, bu yönetim planı hükümleri, Site Kat Malikleri Kurulu kararları çerçevesinde her bir bağımsız bölüm maliki eşit oranda sorumludurlar. 

Bağımsız bölüm maliklerinin, kat mülkiyeti ilişkisi ve yönetim işleri dolayısıyla, öteki bağımsız bölüm maliklerine, Site Kat Malikleri Kurulu’na karşı var olan sorumlulukları, kendi eylem ve davranışları yüzünden, genel hükümler uyarınca doğmuş ve doğacak diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve değiştirmez.

Yönetim planı madde 15’te istisna kapmasında olan malikler hariç olmak üzere; Yukarıdaki bendlerde belirtilen borç ve ödevler kapsamı içinde kalmak üzere, bağımsız bölüm maliklerinin, yönetim işlerinden dolayı aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, başlıca sorumlulukları şunlardır: 

Blok yapılardaki bağımsız bölüm maliklerinden ve irtifak hakkı sahiplerinden her biri, siteye ilişkin aşağıda sıralanan masraflar ile, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak masraf addedilen giderler için toplanacak avansa aşağıda kriterleri gösterilen esas ve oranda katılmakla yükümlüdürler.  a)​ Siteye ait sigorta primleri,

b)​ Siteye ait ortak yer ve şeylerin bakım, onarım, iyileştirme ve koruma giderleri,

c)​ Siteye ait varsa, yönetici, kapıcı, teknik personel, bahçıvan, gündüz ve gece bekçisi, güvenlik giderleri ve diğer işçi ücretleri, vergi, sigorta primleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve benzeri yükümlülükler.

d)​ Kat maliklerinin istifade ettiği ortak tesislerin işletme giderleri.

e)​ Sitedeki tüm ortak yerlerin aydınlatma giderleri. 

f)​ Sitedeki ortak alanların, kapıcı daireleri, bahçıvan odası, teknik oda, güvenlik kulübesi ısınma masrafları ve benzeri giderleri, 

g)​ Site ortak alanları, bahçe, bodrum kat müçtemilatları ile Kapıcı Dairelerinin Elektrik ve  su giderleri

h)​ İşletme, bakım, onarım, temizlik, koruma, yenileme, tadilat giderleri,

ı)​ Park, bahçe ve diğer ortak mahallerin tanzim ve bakım masrafları,

Bağımsız bölüm malikleri, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek yahut kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla, bunlardan faydalanmaya ihtiyaç ve lüzum bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans payını ödemekten imtina edemezler. 

Yukarıda sayılan ortak masraflar karşılığı olarak bütün kat (bağımsız bölüm) maliklerinden, yönetici tarafından belirlenen zamanlarda belli bir avans alınır. Kat (bağımsız bölüm) malikleri, bu avansı ödemekten imtina edemezler. Toplanacak avans miktarını tayin ve tespit yetkisi Site Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim planı madde 15’te düzenlenen istisna kapsamında olan malikler hariç olmak üzere; Net Yapı Nilüfer Bahçesi Sitesine ilk taşınmayla Yukarıda belirtilen Genel

Giderlere katılım başlamıştır. İstisna olan malikler dışında kalan ve Genel Giderlere 40 Bağımsız Bölüm 1/161 oranında katılırlar. 

m)​Kat malikleri, Ana Taşınmazın ve Site’nin işletme projeleri ile belirlenen genel giderlerine katılmak, bu giderler için saptanan avansları ödemek, ivedi ve zorunlu durumlarda istisnai olmak ve takip eden ilk Site Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunulmak kaydıyla, Site Yönetim Kurulunca karar altına alınan ek ödemeleri yapmakla yükümlüdür. 

Kat malikleri, Site Kat Malikleri Kurulu tarafından usulüne uygun olarak alınmış karar bulunduğu takdirde, Ana Taşınmaz ve Sitedeki ortak yerlerin onarımı, tadili ve yenilenmesi için yapılması gereken harcamalara katılmak ve bu işlerin gerektirdiği avans ödemelerini zamanında yapmakla yükümlüdürler. Ana Taşınmaz veya Site’deki ortak yerlerde ani olarak ortaya çıkan ve acele olarak giderilmesi zorunlu hasar ve bozuklukların, yenileme ve iyileştirmelerin ortaya çıkması halinde, istisnai olmak ve takip eden ilk Site Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunulmak kaydıyla bunların giderilmesi için, Site Yönetim Kurulunca onarım avansı toplanabilir.

Yukarıda, Site’nin ortak kullanımına terk edildiği yazılı olan bütün yer, tesis ve sosyal donatı alanlarının bakımı, onarımı, aydınlatma, temizleme ve benzeri giderler ve bunların işletme giderlerinin paylaşılmasında, işbu Yönetim Planının Site İşletme Projesi için öngörülmüş esaslar dikkate alınır. 

Site ortak yerlerinin olağan bakım, onarım, temizleme ve benzeri giderlerini karşılamak üzere, işletme projesinde gösterilecek bir fasılda ihtiyaten avans toplanması öngörülebilir. 

Binalara konacak “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ” reklam tabelası ortak şeylerden olup bununla ilgili elektrik gideri, bakım, tamir, reklam vergisi vb. harcamalarda ortak giderlerden karşılanır. 

Ancak yukarıda ilgili madde ve bentler kapsmında sayılmış olan tüm hak ve sorumluluklar Kat Mülkiyetleri Kanunu’nun 16. Maddesi gereği bu Yönetim Planında düzenlenen A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın ortak yerlere ilişkin kullanımı ve ortak yerlere ilişkin sorumlulukları çerçevesinde uygulanacaktır.

MADDE 21 – ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR

Bütün Site’nin, ana taşınmazın, bağımsız bölümlerin ortak yer, şey ve tesislerin, kullanılmasına ve bunlardan yararlanmada, kanun, diğer mevzuat ve bu Yönetim Planı ile Site Kat Malikleri Kurulunca alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetkili kişi ve mercilere başvuru, talep ve davalar üzerine, Kat Mülkiyeti Kanunu, bu Yönetim Planı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş önlem ve yaptırımlar uygulanır. Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır:

Ödenmeyen avans ve genel gider paylarına, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca aylık yüzde on hesabı ile gecikme tazminatı uygulanır. Söz konusu oranı değiştiren kanuni düzenleme yapılması halinde, burada belirtilen gecikme tazminatı oranı işbu Yönetim Planında değişiklik yapılmasına gerek kalmadan kendiliğinden değişmiş sayılır. 

Temerrüde  düşen  bağımsız  bölüm maliki aleyhine  Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinin 2. ve 3. fıkrasındaki yaptırımları talep ederek dava açılır, icra takibi yapılabilir.

Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümü üzerine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kanuni ipotek tesis edilebilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planı’nda gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle kat mülkiyeti kanununun 25. maddesinin 3. fıkrasının a, b, c bendlerinde sayılan ve sair davranışları ile diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını çekilmez hale getiren bağımsız bölüm maliki aleyhine 25. maddenin 2. fıkrası gereğince dava açılabilir ve bu maddenin 1. fıkrası hükmünün uygulanması istenebilir.

Tüm bağımsız bölüm maliklerinin ödediği bir gidere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir surette faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kat malikinin 9. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine, kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni Kanunun 807. maddesinin son fıkrası hükmü burada uygulanır.

MADDE 22 – GÜVENCELER

Bağımsız bölüm malikinin, ortak giderlere katılma payını veya avansı ödememesi halinde, bu borç ve gecikme tazminatından dolayı, bağımsız bölümde kiracı, sükna hakkı sahibi veya başka bir sebebe dayanarak oturan kişiler, bağımsız bölüm maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumlulukla ilgili olarak kiracılar için kabul edilen kanuni sınırlama hükmü saklıdır.

Yukarıda zikredilen, Blok Kat Malikleri Kurulu veya Site Kat Malikleri Kurulu kararı ile belirlenen ödemelerden veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan diğer parasal edimlerden dolayı bağımsız bölüm maliki aleyhine yapılacak takiplerde, bu borçlar İcra ve İflas Kanunu’na göre imzası ikrar edilmiş senetli borç hükmündedir. Keza bu takiplerde, bağımsız bölümde bulunan taşınır malların bağımsız bölüm malikinin mülkiyetinde olduğu, karine olarak kabul edilir.

Bağımsız bölüm malikinin, yukarıda birinci fıkrada yazılı borçları dolayısıyla, diğer bağımsız bölüm malikleri lehine kanuni ipoteğin tescilli talebi de bu alacakların güvencelerindedir. 

Ortak giderlerin tahsilini temin için ön görülmüş olan güvenceler, burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, mevzuatta ön görülmüş ve ön görülecek diğer güvenceler de bu kapsamdadır. 

BÖLÜM IV

SİTE YÖNETİMİ 

KISIM 1 – YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 23 – GENEL OLARAK

İşbu Yönetim Planı’nın 2. maddesinde tapu kaydı yazılı ana taşınmazında yer alan bütün blokların bir site halinde birlikte yönetimi amaçlanmış ve bu ana taşınmaz üzerine inşa edilen 42 adet bağımsız bölümün malikleri bir site halinde, bu Yönetim Planı gereğince yönetilmesini kabul etmişlerdir. Sitenin yönetim organları; Site Kat Malikleri Kurulu, Site Yönetim Kurulu ve Site Denetim Kurulu’dur.

KISIM 2 – SİTE KAT MALİKLERİ KURULU

MADDE 24 – SİTE KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLUŞUMU

Site Kat Malikleri Kurulu, “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ ” Sitesinde bulunan bütün bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşur. Bu kurulca alınacak kararların geçerli olması için kurulun, bu yönetim planında gösterilen esaslara uygun olarak toplanması ve kararların bu esaslara uyularak alınması gerekir. Bağımsız bölüm maliklerinin tamamı veya bir bölümünün, bu esaslar ve bu organ dışında oluşturacakları birim ve toplantılarda alacakları kararlar, Kanunda ve bu yönetim planındaki belirtilen usul ve esaslara göre toplanmış bir Kat Malikleri Kurulu kararına dönüşmedikçe geçerli olmaz.

MADDE 25 – SİTE KAT MALİKLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

Siteye ait ortak yerlerin ve ortak şeylerin bakım, onarım ve bunlara ait hizmetlerin yürütülmesi ile Sitenin mimari yapısının, görüntüsünün, peyzajının, site bütünlüğünün korunması ve Sitede ortak yaşamın idamesi için gerekli tedbirlerin alınması görevi, Site Kat Malikleri Kurulu’na aittir. Site Kat Malikleri Kurulu bu görevin ifası için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, başlıca şu vazifeleri yapar:

Site kat malikleri arasından veya dışarıdan biri başkan olmak üzere 3 (Üç) kişilik Site Yönetim Kurulu ile (Üç) kişilik yedek üye ve Site Kat Malikleri arasından 3 (Üç) kişilik Site Denetleme Kurulu’nu seçer.

Site Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan site işletme projesini onaylar, tadil eder veya yeniden yapılmasını sağlar.

Sitenin genel aydınlatılması, ağaçlandırılması, ana ve ara yolların, park, bahçe, spor alanı, kapalı havuz tesisi gibi site dâhilinde bulunan veya Site Kat Maliklerinin kullanılmasına terk edilen sahalardan, yararlanma imkânlarını arar, bunların bakım, onarım ve kullanılmaları için gerekli esasları tesbit eder ve bu amaçla belediye ve resmi mercilerle ilişkiler kurar ve bu konularda karar alır,

Aldığı kararların uygulanması için Site Yönetim Kurulu’na talimat verir ve kararların yürütülmesini izler,

Bu Yönetim Planı’nın, bağımsız bölüm maliklerinin hak, yükümlülük, borç, sorumluluklarına ilişkin hükümleri ile haklarının kısıtlanmasına ilişkin

hükümlerinde yazılı  konularda  kararlar   alır,  yaptırımlar  uygular, başvuruları karara bağlar.

Kurul ayrıca, Sitede bulunan bağımsız bölüm malikleri arasında veya kat malikleri ile Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu arasında veyahut Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer ve karara bağlar.

MADDE 26 – KURULA KATILMA HAKKI VE TEMSİL

Site Kat Malikleri Kurulu’na katılma hakkı, Sitede bulunan tüm bağımsız bölümlerin maliklerine aittir. Bağımsız bölüm üzerinde birden çok kişi birlikte malik iseler, aralarından seçecekleri birisi kurula katılır. Böyle bir temsilci seçemedikleri takdirde bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır. Bağımsız bölüm tamamı üzerinde intifa hakkı varsa kurula katılma hakkı, intifa hakkı sahibinindir. Bağımsız bölüm üzerinde kısmen intifa hakkının bulunması halinde ise, hem çıplak mülkiyet hem de kısmen intifa hakkına sahip olan tek kişi kurula katılır. Bağımsız bölümün bir tüzel kişiye ait olması halinde ise, kurula katılacak gerçek kişi, tüzel kişinin yetkili organınca belirlenir.

Bağımsız bölüm malikleri ve kurula katılma hakkı olanlar kurulda kendilerini yetkili vekille temsil ettirebilirler. Vekilin, bağımsız bölüm maliki olması şart değildir.

Bir kişi en çok bağımsız bölüm maliklerinden 1/3’ nün temsilcisi olarak katılabilir. Kanuni temsile ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 27 – TOPLANTI ZAMANI

Site Kat Malikleri Kurulu, her yılın Ocak ayının ilk gününden son gününe kadar  yılda bir kez  olağan olarak toplanır. 

Kat Malikleri Kurulu toplantı zamanını, her takvim yılında en az bir kere yapılmak üzere değiştirebilir.

Önemli bir konunun ortaya çıkması halinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, Site Kat Malikleri Kurulu her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Bu çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılmadığı takdirde, Denetim Kurulu tarafından yapılır.

Sitede yer alan bağımsız bölüm maliklerinin üçte birinin talep etmesi halinde Yönetim Kurulu, Site Kat Malikleri Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

MADDE 28 – ÇAĞRI  USULÜ

Toplantılar, Yönetim Kurulu’nun, toplantı gününden en az on beş gün önce yapacağı çağrı ile yapılır. Çağrıda, toplantının yeri, günü ve başlama saati belirtilir. Çağrı, kat maliklerine imza karşılığı veya kat maliklerinin, yönetime verdikleri adreslere, bir adres verilmemiş ise tapuda bulunan adreslere taahhütlü mektupla yapılır. Bu adreslere yapılan tebliğler geçerlidir. Ayrıca kat maliklerinin “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ’ ndeki adreslerine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak toplantıya çağrı için yeterli sayılmaktadır. Kat malikinin “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ’nde ikamet etmemesi durumunda da “NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ ’ndeki tapu kayıt adresine bildirimde bulunmak toplantıya çağrı için yeterli olacaktır. 

Toplantının gündemi de çağrı yazısı ile birlikte kat maliklerine duyurulur. Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak, toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir. 

Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir hafta içinde ikinci toplantının yapılacağı hususu ile ikinci toplantının yer ve saati bildirilir.

MADDE 29 – TOPLANTI YETER SAYISI

Site Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı veya arsa payı itibariyle yarısından fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tesbit edilir ve bir hafta sonra aynı yerde ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı veya yeter arsa payı aranmaz ve toplantı, katılanlarla yapılır.

MADDE 30 – TOPLANTI YERİ

Site Kat Malikleri Kurulu, Site Yönetiminin bu iş için tahsis edeceği uygun bir yerde toplanır. Toplantı yeri çağrı yazısında gösterilir.

MADDE 31 – TOPLANTI

Toplantı, yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması (ikinci toplantıda ise bu sayı aranmadan) ve gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden herhangi biri tarafından veya onların bulunmaması halinde, en yaşlı kat malik tarafından açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak, seçilecek başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan kat malikleri tarafından imzalanır. Başkan, gündemin görüşülmesini, gündem maddelerinin karara bağlanmasını ve toplantı düzenini sağlar.

MADDE 32 – GÜNDEM VE GÖRÜŞMELER

Site Kat Malikleri Kurulu, gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem, Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Toplantıda hazır bulunanların sayı veya arsa payı 1/3’ ünün talebi halinde, talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir. 

MADDE 33 – KARARLAR

Site Kat Malikleri Kurulu kararları, Kanunda veya bu Yönetim Planında aksine hüküm bulunmadıkça, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oy çokluğunun hesaplanması bakımından aşağıdaki kurallara uyulur.

Oy çokluğu, toplantıya katılanların sayısına göre hesap edilir, ayrıca arsa payı çoğunluğu aranmaz. Her bağımsız bölüm kat maliki bir tek oy hakkına sahiptir. 

Oy çokluğunun hesaplanmasında, çekimser oy verenler ya da toplantıya katılıp da hiç oy vermeyenler veya oy vermeden toplantıdan ayrılanlar da toplantıya katılmış olarak kabul edilirler.

Kabul için yeterli çoğunluk oyunu sağlayamamış olan öneriler, reddedilmiş sayılır. 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde boş oy kullanılamaz. İlk turda gerekli oy çoğunluğu sağlanamazsa, ikinci turda en çok oyu toplayan adaylar seçilmiş sayılır, ikinci turda oylarda eşitlik olması halinde adaylar arasında kura çekilir. Kurada kazanan adaylar seçilmiş sayılır. 

 Görüşülen konu doğrudan doğruya kendisi ile ilgili olan bağımsız bölüm maliki görüşmelere katılabilir fakat oy veremez ve çoğunluğun hesaplanmasında nazara alınmaz. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrasına ait kararlar bu hükmün dışındadır.

Toplantılara bağımsız bölüm malikini temsilen katılanlar, bağımsız bölüm maliki adına oy kullanırlar. Ancak, aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Temsil yetkisi verilirken vekilin oy hakkı bulunmadığı hususunda sınırlama yapılamaz, böyle bir sınırlama yapılmış ise vekil toplantıya alınmaz. 

MADDE 34 – KAYIT VE BELGELER

Site Kat Malikleri Kurulu kararları (1)’ den başlayarak, sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan, noterden tasdikli deftere yazılır. Her kararın altı, toplantıda bulunan bağımsız bölüm maliklerince imzalanır, karara karşı oy verenler de gerekçelerini yazarak defteri imzalarlar.Kuruldaki görüşmeler bir tutanağa bağlanır ve altı, kurul başkanı, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan kat malikleri tarafından imzalanarak dosyalanır. Kurul toplantısı ile ilgili bütün belgeler bu dosyaya konur.

Kurula ait karar defteri ile tutanak ve belgelere ait dosya, SİTE yöneticisi tarafından saklanır.

Site Yönetim Kurulu tarafından, karar defteri tasdik ettirilir. Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Kat maliklerinden biri yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü  üzerindeki  mülkiyet  haklarının  kendilerine      devredilmesini hakimden isteyebilirler. 

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki diğer o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca ve çoğunlukla karar verilir. Çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezlerse, davayı öteki kat malikleri açabilir ve davanın bağımsız bölümü, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devrolunur.

Aşağıdaki hallerde çekilmezlik hali varsayılır:

Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması, 

Sulh Hakiminin Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi gereğince verdiği emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekle devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi. 

Kendi bağımsız bölümünü, randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

MADDE 35 – KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Site Kat Malikleri Kurulu’nun yetkili olduğu konularda aldıkları kararlar, Sitede bulunan bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların külli ve cüz’i haleflerini, Yönetim Kurulu’nu, Denetim Kurulu’nu ve diğer bütün ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde, intifa yahut sükna hakkı sahibi veya kiracı sıfatıyla bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet olanlar ve bunlara tabi olarak bulunanlar da kurul kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle yükümlü ve malik ile birlikte sorumludurlar.

MADDE 36 – KANUN HÜKÜMLERİ

Site Kat Malikleri Kurulunca, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42, 43, 44 ve 45. maddeleri kapsamına giren konular hakkında verilen kararlar, kat maliklerince tasarrufi işlemler yapılmasını gerektiriyorsa, bağımsız bölüm malikleri bu kararlara da uymak ve kararın gerektirdiği resmi senet düzenlenmesi işlemlerine katılmak, tescil işlemi için talepte bulunmak, tasarrufi işlemi onaylamak ve bütün sonuçlarına katlanmak zorundadır.

KISIM 3 

SİTE YÖNETİM KURULU

MADDE 37 – SİTE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE KARARLAR

Yönetim Kurulunun görev süresi, bir yıldır. Bu süre dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisinin, istifa, ölüm, görevini yapamayacak derecede bir hastalık ve sakatlık v.b. gibi bir sebeple boşalması halinde, yedek üyelerden biri yönetim kurulu tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu’na aday bulunamaması ve bu nedenle seçim yapılamaması halinde Yönetim Kurulu, Site Kat Malikler Kurulu’nun talebi üzerine Mahkemece atanır. Kurul tarafından bu işi yapmak için yetkilendirilen kişinin talepte bulunmaması halinde bu talep, bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birisi tarafından da yapılabilir.

Site Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar sitede uygun biçimde ilan edilir.

Site Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmeler, yönetimde devamlılık nedeniyle, daha sonra seçilecek tüm Yönetim Kurullarını ve tüm kat maliklerini bağlar. 

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin kimlikleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesi gereğince yönetimin yapıldığı yerde bir levha ile açıklanır.

MADDE 38 – SİTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Site Yönetim Kurulu, Kanun ve öteki düzenlemelerdeki kurallara uyarak, bu Yönetim Planı gereklerine göre Site’nin bütün yönetim işlerini yürütecek ve uygulamaları yapacak organdır.

Yönetim Kurulunun, görev alanına giren işler ve ödevler aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın şunlardır:

Sitenin ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı için gereken çalışmaları yapmak, bunların sonuçlarını, Site Kat Malikleri Kuruluna bildirmek, ivedi önlemleri almak, gözetim ve denetimi sağlamak, Site Kat Malikleri Kurulunca alınan kararları uygulamak,

Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin Site ortak yer ve şeylerinin kullanılmasından doğan borç ve yükümlülüklerine veya kendi bağımsız bölümlerinin kullanılması hakkındaki sınırlamalara aykırı davranışlarını önlemek, bu konuda yasa veya bu yönetim planı ile belirlenen bütün tedbirleri almak,

Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planı ve Site Kat Malikleri Kurulu kararlarından doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı davrananlar hakkında Kanun ve bu Yönetim Planı ile öngörülen yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve bu meyanda borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini gerçekleştirmek,

Gerektiğinde ve ivedi hallerde Site Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmak,

Sitenin tümünü ilgilendiren konularda, üçüncü kişiler ve resmi makam ve mercilerle ilişkiler kurmak, sözleşmeler imzalamak, yasal girişimlerde bulunmak, yetkili olduğu konularda dava açmak, takip yapmak, site hakkında açılmış dava ve takiplerde siteyi temsil etmek, siteyi ilgilendiren hususlarda tebligatı yapmak, tebligatı kabul etmek,

Bağımsız bölüm maliklerinden, genel giderler ile Site Kat Malikleri Kurulunca belirlenen diğer harcamalar için katılma paylarını ve avansları toplamak, ivedi hallerde yapılması gereken harcamaları saptayarak, ek ödeme listeleri düzenlemek ve buna göre avans talep ve tahsil etmek,

Bütün gelir ve harcamaları kapsayan, teknik esaslara uygun muhasebe kayıtları tutmak, kayıtların dayanağı bölgeleri muhafaza etmek,

Yönetim Kurulunun seçiminin de yapıldığı, Site Kat Malikleri Kurulu toplantısında kabul edilmiş bir işletme projesi varsa, bu projeyi uygulamak, böyle bir proje yoksa bütün sitenin yıllık gelir ve giderleri ile katılma paylarını belirleyecek işletme projesini derhal hazırlamak ve Site Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunmak,

ı) ​Sitenin korunması, bakımı, işletilmesi için gereken görevli ve hizmetlileri belirlemek, bunlarla sözleşmeler akdetmek, bu sözleşmeleri yenilemek, görev ve hizmetlerin esaslarını belirlemek, bunlara ait talimatları hazırlamak, bunları gözetlemek ve denetlemek, bu sözleşmeler gereği resmi kurumlarla ilişki kurmak, sosyal sigorta primi ve vergi gibi yasal ödemeleri gününde yapmak, çalışanların mevzuat gereğince ayrılması gereken kıdem tazminatı fonunu ayırarak farklı bir hesapta takip etmek, 

Site ortak yerleri veya yapılacak sosyal tesislerin kullanılması, işletilmesi ve bakımı konusunda, bu yönetim planı ile kendisine verilen yetkileri kullanmak, bu yerlerin ve tesislerin geliştirilmesi için değişiklik ve yenileme önerileri hazırlamak, planlamak ve uygulanmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak,

Site ortak yerleri veya yapılacak sosyal tesislerin kullanılması, işletilmesi ve bakımı konusunda, üçüncü şahıslarla işletme ve kiralama vb. sözleşmeleri yapmak (Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi ile aranan oybirliği şartı, işbu Yönetim Planı ile sağlanarak, söz konusu yetkiler, Site Yönetim Kurulu’na verilmiş olup, bu yetkinin geri alınmasında veya kısıtlanmasında, tüm kat maliklerinin oybirliği aranır.),

Bağımsız bölüm maliklerinden gelecek şikâyet ve önerileri incelemek, değerlendirmek, yanıtlamak, uygun gördüğü önlemleri almak, bunların sonuçlarını, Site Kat Malikleri Kurulu’nun ilk toplantısına sunmak,

Yönetimle ilgili işlerin yapılması için toplanan paraların muhafazası için ulusal bankalardan biri nezdinde, yönetim hesabı olduğunu da belirtmek sureti ile hesap açmak, günlük harcamalar için elde bulundurulması zorunlu para dışındaki nakdi, banka hesabına yatırmak, bu hesaplardan ihtiyaca yetecek miktarda para çekmek,

Görev dönemi sonunda, dönemle ilgili gelirler ve giderlere ilişkin hesap durumunu gösteren bir bilânço ve bir faaliyet raporu hazırlamak ve bunları, müteakip dönemde gerçekleşmesi muhtemel giderler ve gelirleri kapsayan işletme projesi önerisi ile birlikte, Site Kat Malikleri Kurulu’na sunmak,

Site Kat Malikleri Kurulu ve Site Yönetim Kuruluna ait karar defterlerini usulüne göre tutmak, onaylatmak ve bütün belgeleri muntazam bir şekilde dosyalayarak, defter ve dosyaları muhafaza etmek,

Siteye ait gelirlerin toplanması, giderlerin sarfına ait iş ve işlemler, Site Yönetim Kurulu’nun muhasip üyesi tarafından yapılır ve bunlara ait belgelerin toplanması, muhafazası ve kayıtların tutulması, defterlerin tasdiki gibi mali işlere ait bütün görevler muhasip üyenin görevi olup onun sorumluluğundadır. Yönetime ait banka hesaplarından para çekilmesi, yönetim kurulu başkanı tarafından tek başına yapılabilir

  MADDE 39 – SİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI

Site Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız bölüm maliklerine karşı hakları, kural olarak, vekilin hakları gibidir. 

Site Yönetim Kurulu üyeleri gördükleri hizmet karşılığında ücret bedeli Kat Malikleri Kurulu toplantısında belirlenir. 

MADDE 40 – SİTE İŞLETME PROJESİ

Site işletme projesi, bütün sitenin bir yıllık tahmini gider ve gelirlerini ve bunlar için her bağımsız bölüm malikine düşecek payı ve ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir. İşletme projesi yukarıdaki maddeler gereğince Site Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve Site Kat Malikleri Kurulunca tasdik edilir. 

İşletme projesinin hazırlanmasında, bağımsız bölüm maliklerinin; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi, güvenlik, personel ve benzeri gibi giderlere ve bunlar için toplanacak avansa ana gayrimenkulun sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa eşit olarak katılmasını sağlayacak şekilde düzenleme ve hesaplama yapılacaktır. 

KISIM 4 

SİTE DENETİM KURULU

MADDE 41 – SİTE DENETİM KURULU OLUŞUMU

Site Yönetim Kurulu’nun iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere, Site Kat Malikleri Kurulunca, olağan toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kat malikleri arasından üç kişiden oluşan bir Denetim Kurulu seçilir. Denetim Kurulu seçimi hakkında, Yönetim Kurulu seçimine ilişkin hükümler uygulanır. Denetim Kurulu’nun görev süresi bir yıldır. Görevi biten Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları hakkında Yönetim Kurulu’na ait hükümler uygulanır.

MADDE 42 – SİTE DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Site Denetim Kurulu, her üç ayda bir Yönetim Kurulu’nun kayıt, defter ve belgelerini inceleyerek bir ara rapor hazırlar. Denetim Kurulu gerekli görürse, bu raporlar, Site Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız bölüm maliklerine bildirilir.

Bağımsız bölüm maliklerinin sayı olarak 1/3’ ünden fazlası gerekli görürse Denetim Kurulu, üç aylık süreyi ve yılsonunu beklemeden denetim işlemlerini yapmaya ve inceleme sonucu içeren raporunu, bağımsız bölüm maliklerine göndermeye mecburdur.

Dönem sonunda Denetim Kurulu, incelediği iş ve işlemler ve hesap durumu hakkında kendi görüşlerini de içeren raporu, Site Kat Malikleri Kurulu toplantısından on gün önce bağımsız bölüm maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla gönderir.

Denetim Kurulu, denetime ilişkin raporları ve diğer hususları kaydetmek üzere noterlikçe onaylı bir defter tutar.

MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 43 – OTOPARKLAR:

Her bağımsız bölüm maliki 1 adet kapalı otopark kullanma hakkını peşinen kabul ederler. Kat maliklerinin kullanımlarına ait otopark yeri değiştirilmemek üzere Yönetimce tespit edilir. Ancak ​A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın ortak yerlere ilişkin kullanımı ve ortak yerlere ilişkin sorumluluklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.

MADDE 44 – İSİM HAKKI 

NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ sitesi ismi ve Ana Taşınmazdaki Blok isimleri

hiçbir şekil ve suretle değiştirilemez.

MADDE 45 – HAVUZ KULLANIMI

Havuz Kullanım şekli Site Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ​A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın ortak yerlere ilişkin kullanımı ve ortak yerlere ilişkin sorumluluklarına ilişkin düzenleme hükümleri göz önünde bulundurularak bu kullanım şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.

Spor sahası, sauna, fitness, bilardo, masa tenisi, çocuk parkı v.b. ortak alanların kullanımında da havuz kullanım şekli esas alınacaktır. 

MADDE 46 -  DÜKKAN KULLANIMI 

Bağımsız bölüm olan Dükkânlardan ​A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın ortak giderlere katılımı; bu dükkânların ortak yerlere ilişkin kullanımı ve ortak yerlere ilişkin sorumluluklarına ilişkin Yönetim Planında belirlenmiş olan hususlara uygun şekilde ancak sınırlı ve kullandığı demirbaşlara ilişkin olarak katılabilir. Bunun haricinde kullanmadığı muhtelif ortak yerlere ilişkin hiçbir ortak gidere katlanma zorunluluğu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun

16. Maddesi atfıyla işbu Yönetim Planı gereği yoktur.

MADDE 47- DÜKKANLARIN ORTAK YERLERİ KULLANIMI VE ORTAK GİDERLERE KATILMASI

Kat Mülkiyeti Kanununun 16/2 maddesi ​“Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.”  Şeklinde bir düzenleme ile aksine bir sözleşme olması durumunda ayrıksı düzenlemelerin yapılabileceğini açıkça ön görmesinden dolayı bu madde tanzim edilmiştir.

Bağımsız bölüm olan ve A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın bu site dâhilindeki ortak yerlerden sayılan başta ​havuz olmak üzere, ​Spor sahası, sauna, fitness, bilardo, masa tenisi, çocuk parkı ve ayrıca asansör, site bahçeleri, apartman merdivenleri, ​depo, temeller​ ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, muhtelif yapılar vb. her türlü ortak alandan kullanılabilir olanlarını kullanma hakkı bulunmamaktadır. Bununla beraber ortak yerlere ait olan her türlü bakım, onarım, kullanım gideri, başta elektrik, su ve doğalgaz olmak üzere tüm bu yerlere ait faturalara, bu giderler için toplanan avanslara katlanma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 Bununla birlikte zaman zaman kullanma ihtiyacı duyulan yangın merdivenleri, su pompası ve jeneratöre ilişkin yapılan giderlere de ilgili dükkânların yalnızca kullanım durumuna göre bir katlanma yükümlülüğü vardır.

İşbu Yönetim Planında yer alan her madde 47. Madde içeriğine uygun olarak yorumlanır ve bu şekliyle uygulanır.

MADDE 48 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Yönetim Planında yer alan her hangi bir hükmün, her hangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaktır. 

Ortak yerlerin kullanımı ve ortak giderlere katlanmayla ilgili her bir düzenleme

A Blokta yer alan 17’nolu dükkân ile yine A Blokta yer alan 18’nolu dükkânın 47. Maddede öngörülen statüsüne uygun şekilde yorumlanıp uygulanacaktır. 

 MADDE 49 – YÜRÜRLÜK

İşbu Yönetim Planı, 49 maddeden ibaret olup, Tapuya tescili tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve hüküm ifade eder. Ayrıca Bağımsız Bölüm Maliklerine Yönetim Planı içeriği hakkında bildirimde bulunulmaz. İsteyen kat maliki ilgili Tapu Müdürlüğü’nden veya Site Yönetim Kurulundan Yönetim Planının bir kopyasını temin eder. 29.01.2021 

 

 

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.